Software License || KMUTNB
หน้าแรก เข้าสู่ระบบ

บริการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus)

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจพ.) เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านละ 1 สิทธิ์ (มีอายุการใช้งาน 1 ปี)

สำหรับ Bitdefender Internet Security (Home User) มีให้บริการนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 1,500 license
รับสิทธิ์ไปไปแล้ว 1500 license คงเหลือ 0 license

Antivirus

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

( : สำหรับนักศึกษา | : สำหรับบุคลากร)

Bitdefender Internet Security (Home User : 1 keys per 1 user)

Download Now »

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนงาน

: สำหรับบุคลากร

หน่วยงานสามารถขอไฟล์สำหรับติดตั้งผ่านผู้ดูแลซอฟต์แวร์ประจำหน่วยงาน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ดูแลซอฟต์แวร์ประจำหน่วยงาน


กรณีที่มีการใช้บริการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus) อื่นมาก่อนแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เดิมออกไปก่อน จึงจะติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ได้

คู่มือการใช้งาน (Home User)