Software License || KMUTNB
หน้าแรก

บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อพึงทราบและเงื่อนไขข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งาน

1. สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีระบบเข้าถึงซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้ต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน ICIT ACCOUNT สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง

2. ระบบจะบันทึกจำนวนครั้งที่ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ทั้งชื่อบัญชีและวันเวลาที่ท่านเข้าใช้ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลตรวจสอบ

3. ผู้ใช้จึงต้องเก็บรักษาและใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะตนเท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น

4. สิทธิ์การใช้บริการอื่นๆ จะถูกยกเลิกหากตรวจพบว่าผู้ใช้ผู้ละเมิดเงื่อนไขข้อปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

4.1 ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

4.2 ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีขอบเขตการใช้งานเฉพาะบุคคล ห้ามแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น

4.3 ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือดัดแปลงหรือปรับแก้รหัสซอฟต์แวร์ในทางที่จะละเมิดลิขสิทธิ์

สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาปัญหา

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2231 (คุณธัญนันท์), 2207 (คุณกนก)

อีเมล : icit_support@kmutnb.ac.th

Facebook : www.facebook.com/ICIT.KMUTNB

Line : @icitkmutnb